Orbit

:::

(活動)性別諮商團體

  • 2018-04-13
  • Admin

同學對於兩性/感情議題不知道該如何表達與應對嗎?
這次資源教室請來龍冠華臨床心理師來指點迷津。
--------------------------------------------------------------------------------------
活動時間:5/7(一)18:00-21:00
講師:龍冠華臨床心理師
學歷:國立台灣大學心理學系學士
國立中正大學臨床心理學研究所碩士
證照:臨床心理師證照 心理字第 000755 號
認證:台灣性教育學會 性教育師、性諮商師雙認證
現職:杏陵性諮商中心 臨床心理師,杏陵醫學基金會 特約講師
經歷:中國醫藥大學附設醫院精神醫學部 臨床心理師
專長:青少年性議題、青少年強制性諮商及男性性議題。
---------------------------------------------------------------------------------------

報名截止日至4/27